android6.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

android6.0

  1. Administrator

    Asus công bố danh sách những Zenfone được cập nhật lên Android 6.0

    Từng rò rỉ danh sách lên Android 6 từ cuối tháng 11 năm ngoái nhưng đến thời điểm này Asus vẫn chưa cập nhật phần mềm mới cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, trang Gsmarena vừa công bố bản danh sách mới, bổ sung thêm 3 smartphone mới và dự kiến sẽ được cập nhật trong quý II, tức từ tháng 4-6...
Top