age of empires 4k | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

age of empires 4k

  1. Cloud

    Games PC/ Laptop Age of Empires 4K sẽ phát hành vào ngày 20/2, có cho đăng ký chơi thử

    Trang web chính thức của Age of Empires đã ấn định thời gian phát hành chính thức Age of Empires: Definitive Edition trên Windows 10 vào ngày 20/2/2018. Sau khi phát hành, game dự kiến sẽ được bán với giá 20$, game có thể được Việt hoá hoàn toàn. Nếu muốn chơi thử bản beta vào ngày 29/1 này...
Top