a17 pro vs amd ryzen 9 7950x | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

a17 pro vs amd ryzen 9 7950x

  1. VNZ-NEWS

    Điểm benchmark lõi đơn A17 Pro đuổi kịp Intel , AMD

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Apple A17 Pro là chip vi xử lý đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ 3nm. Tuy nhiên, hiệu năng của A17 Pro chưa thực sự cải thiện đáng kể. CPU vẫn chỉ có 6 nhân và chỉ nhanh hơn 10%, GPU tăng lên 6 nhân và có tính năng ray tracing phần cứng nhưng chỉ nhanh...
Top