a media driver your computer needs is missing | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

a media driver your computer needs is missing

  1. chuixoixa

    Kinh nghiệm - thiếu driver khi đang cài windows

    Mình xin chia sẽ kinh nghiệm của mình khi cài windows qua đường USB hoặc một số trường hợp bị đòi Driver ngay khi đang cài đặt windows. Lời khuyên cho vấn đề này là: + Windows 7 trở xuống sẽ không hổ trợ USB 3.0 trở về sau. + Giai đoạn đầu mới ra USB 3.0 nhiều máy và laptop sử dụng cổng USB...
Top