Hỏi/ Thắc mắc - Xin hỏi cách gỡ bỏ sạch sẽ Microsoft Office | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xin hỏi cách gỡ bỏ sạch sẽ Microsoft Office

bocules

Búa Gỗ
Chào mọi người. Cho mình hỏi có cách nào để gỡ bỏ sạch sẽ toàn bộ những gì liên quan đến MS Office đã cài trên máy từ trước tới giờ không ạ. Mình kiểm tra thì thấy trước giờ máy đã nạp nhiều SKU ID quá, muốn gỡ hết mà không biết làm sao.
Cảm ơn mọi người.
 

hehezzi112

Búa Gỗ Đôi
xài Your Unin-staller! là ổn hết nhỉ.
 


Top