Xác ướp lạc đà nguyên vẹn chôn từ 500 năm trước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Xác ướp lạc đà nguyên vẹn chôn từ 500 năm trước

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khảo cổ học ở Peru phát hiện xác ướp tự nhiên của 5 con lạc đà đeo nhiều đồ trang trí để hiến tế cho các vị thần của người Inca.

Continue reading...
 


Top