Hỏi/ Thắc mắc - [WinPcap] pcap_findalldevs không lấy đủ description của adapter. - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc [WinPcap] pcap_findalldevs không lấy đủ description của adapter.

  • Thread starter tung_tan
  • Ngày gửi
T

tung_tan

Mình sử dụng hàm pcap_findalldevs nhưng đến khi lấy mô tả adapter trong list thì chỉ lấy được một phần (vd: "Microsoft", trong khi mô tả đầy đủ là "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter".
Mình check lại adapter name thì thấy không trùng khớp với adapter description nữa.
Cao nhân nào rõ vấn đề này giải đáp giúp mình nhé.
 
Top