Phần mềm khác - Windows Password Solutions 1.3 - Giải pháp mật khẩu cho Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phần mềm khác Windows Password Solutions 1.3 - Giải pháp mật khẩu cho Windows

xboy0709

Rìu Sắt Đôi
image.png

Windows Password Solutions là một bộ sưu tập các công cụ, tiện ích hữu ích để giải quyết các vấn đề về mật khẩu, Đặt lại Mật khẩu Tài khoản Cục bộ hoặc Quản trị viên cho Windows XP đến Windows 10, Tạm thời Bỏ qua Mật khẩu tài khoản Cục bộ hoặc Microsoft (trực tuyến), Đặt lại Tài khoản Active Directory hoặc Mật khẩu Lưu trong Miền., Tạo Người dùng Mới và Nhiều hơn nữa (Khám phá bản thân của bạn).

Các lưu ý khi sử dụng phần mềm:​

 • Đây là Bộ sưu tập di động nhưng Bạn cần WinPE dựa trên Windows x86 hoặc x64 để SỬ DỤNG Bộ sưu tập này, Giống như (Sergei Strelec, Hiren's Boot CD, Windows_10_XPE hoặc bất kỳ Windows PE nào có hỗ trợ wow64)
 • Trước khi bạn sử dụng bất kỳ công cụ nào, hãy chắc chắn bạn đã biết về Hybrid sleep của Win 8-10.
 • Các công cụ này được sử dụng từ môi trường WinPE.
 • Bạn có thể tham khảo Tài liệu do các tác giả viết.

Yêu cầu hệ thống:​

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/7/8/10
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 100 MB trở lên.

 

tandok

Gà con

image.png

Solusi Kata Sandi Windows adalah kumpulan alat dan utilitas yang berguna untuk memecahkan masalah kata sandi, Atur Ulang Kata Sandi Lokal atau Admin untuk Windows XP ke Windows 10, Abaikan Kata Sandi Lokal atau kata sandi akun Microsoft (online) untuk sementara, Atur Ulang Akun Dire Aktif atau Kata Sandi Domain, Buat Baru Pengguna dan Lainnya (Temukan Dirimu).

Catatan saat menggunakan perangkat lunak:​

 • Ini adalah Koleksi Portabel tetapi Anda memerlukan WinPE berbasis Windows x86 atau x64 untuk MENGGUNAKAN Koleksi Ini, Seperti (Sergei Strelec, Hiren's Boot CD, Windows_10_XPE atau Windows PE lainnya dengan dukungan wow64)
 • Sebelum Anda menggunakan alat apa pun, terutama Anda sudah tahu tentang tidur Hybrid Win 8-10.
 • Alat-alat yang digunakan dari lingkungan WinPE.
 • Anda dapat menunjukkan ke Dokumentasi yang Ditulis oleh penulis.

Persyaratan sistem:​

 • Sistem Operasi yang Didukung: Windows XP / 7/8/10
 • Ruang hard disk kosong: 100 MB atau lebih.
 

Huynhtam01284

Búa Đá
image.png

Windows Password Solutions là một bộ sưu tập các công cụ, tiện ích hữu ích để giải quyết các vấn đề về mật khẩu, Đặt lại Mật khẩu Tài khoản Cục bộ hoặc Quản trị viên cho Windows XP đến Windows 10, Tạm thời Bỏ qua Mật khẩu tài khoản Cục bộ hoặc Microsoft (trực tuyến), Đặt lại Tài khoản Active Directory hoặc Mật khẩu Lưu trong Miền., Tạo Người dùng Mới và Nhiều hơn nữa (Khám phá bản thân của bạn).

Các lưu ý khi sử dụng phần mềm:​

 • Đây là Bộ sưu tập di động nhưng Bạn cần WinPE dựa trên Windows x86 hoặc x64 để SỬ DỤNG Bộ sưu tập này, Giống như (Sergei Strelec, Hiren's Boot CD, Windows_10_XPE hoặc bất kỳ Windows PE nào có hỗ trợ wow64)
 • Trước khi bạn sử dụng bất kỳ công cụ nào, hãy chắc chắn bạn đã biết về Hybrid sleep của Win 8-10.
 • Các công cụ này được sử dụng từ môi trường WinPE.
 • Bạn có thể tham khảo Tài liệu do các tác giả viết.

Yêu cầu hệ thống:​

 • Hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/7/8/10
 • Dung lượng đĩa cứng trống: 100 MB trở lên.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Không sử dụng trực tiếp được hả bác
 
Top