Windows 10 Insider Preview 21H1-20161.1000 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Windows 10 Insider Preview 21H1-20161.1000

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
02/07/2020
Hôm nay MS phát hành Windows 10 Insider Preview 21H1-20161.1000

Eb3p03-XYAovd27


Update: Windows Update DevChanel (Fast Ring)
Thông tin chi tiết:

Những điểm mới:
Theme-aware tiles in Start

dabfa329dfacdc1a2669002649ed75d6.gif

25290800ef2f06caacc8c5d9267eb7ed-1024x683.png


de00b149b94ec99619dfc491196f314e-1024x683.png


548918584c74d4ce52ebf0930811cf17-1024x683.png


+ALT + TAB between apps and sites

634dd641ac5d268c671631222138c910.gif


Bạn nào muốn tải ISO thì dùng Tool của Adguard!
View hidden content is available for registered users!

Hay dùng UUP dump
View hidden content is available for registered users!

Tải ViveTool để tạo Giao diện mới sau khi cài đặt.
View hidden content is available for registered users!

Chạy lệnh: vivetool addconfig 23615618 2
Thanks @anno2070

Bạn nào tinh mắt xem cái Productkey có gì mới không:
Code:
[cmi]
namespace=urn:schemas-microsoft-com:unattend
ClientServerSplit=true
AnswerFileFormat=1
professionalworkstationn=WYPNQ-8C467-V2W6J-TX4WX-WT2RQ
enterpriseneval=MNXKQ-WY2CT-JWBJ2-T68TQ-YBH2V
serverazurecor=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
serverrdshCore=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
onecoreupdateos=NFDPX-3MV8X-THC2X-QQ9QP-P9YY6
serverstandardeval=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
serverdatacenterevalcorCore=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
iotenterprise=XQQYW-NFFMW-XJPBH-K8732-CKFFD
educationn=84NGF-MHBT6-FXBX8-QWJK7-DRR8H
serverdatacentereval=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
serverturbine=N3FPV-KQP4R-4M6H6-7Q8TK-HYMDX
serverazurecorCore=2NM93-FP46J-PRBPG-XRR67-MBKR9
enterpriseseval=N37VK-3DQBV-KGKPC-WYDHP-GQ9PF
serverdatacenterCore=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
coresinglelanguage=BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT
professionalcountryspecific=HNGCC-Y38KG-QVK8D-WMWRK-X86VK
core=YTMG3-N6DKC-DKB77-7M9GH-8HVX7
coresystemserver=6DWFN-9DBPB-99W4C-XYWKQ-VXPFM
serverdatacenterevalcor=84NDK-M3JW4-PHYFH-CM7GR-6Q9TF
serverhypercore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
Holographic=H4MND-KF7J8-PWBTV-2P3JG-BP4FC
analogonecore=RHDN4-9MKR3-G7WQM-9WKTY-RC28W
serverstandardcor=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
serverdatacentercorCore=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverazurenano=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
coren=4CPRK-NM3K3-X6XXQ-RXX86-WXCHW
starter=D6RD9-D4N8T-RT9QX-YW6YT-FCWWJ
professional=VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T
professionaln=2B87N-8KFHP-DKV6R-Y2C8J-PKCKT
serverstandardevalcor=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
enterprise=XGVPP-NMH47-7TTHJ-W3FW7-8HV2C
education=YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY
serverwebCore=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
enterpriseeval=VPMWD-PVNRR-79WJ9-VVJQC-3YH2G
serverazurestackhcicor=YP2N4-KHPFV-F2D34-PXFJH-MBK3B
enterprisegn=FW7NV-4T673-HF4VX-9X4MM-B4H4T
enterpriseg=FV469-WGNG4-YQP66-2B2HY-KD8YX
serverweb=3WN48-GVPXF-VHWK4-29Y8D-KKTD2
serverrdsh=NJCF7-PW8QT-3324D-688JX-2YV66
serverdatacenternanoCore=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
serverstandard=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
serverdatacenteracorCore=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
enterprisesn=2D7NQ-3MDXF-9WTDT-X9CCP-CKD8V
serverdatacenternano=BFM6D-TKNBY-X6RGR-PHJ4G-723B6
ppipro=XKCNC-J26Q9-KFHD2-FKTHY-KD72Y
serverstandardacorCore=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardnano=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
professionaleducation=8PTT6-RNW4C-6V7J2-C2D3X-MHBPB
serverazurestackhcicorCore=YP2N4-KHPFV-F2D34-PXFJH-MBK3B
serverstandardevalCore=X6B8W-TN3XG-6F22Q-RQG6Q-BHCJK
professionaleducationn=GJTYN-HDMQY-FRR76-HVGC7-QPF8P
professionalworkstation=DXG7C-N36C4-C4HTG-X4T3X-2YV77
enterprises=43TBQ-NH92J-XKTM7-KT3KK-P39PB
startern=3NFXW-2T27M-2BDW6-4GHRV-68XRX
iotenterprises=QPM6N-7J2WJ-P88HH-P3YRH-YY74H
serverstandardevalcorCore=NX6TT-WH4BH-CJC2P-M98B8-33YPV
serverturbineCore=N3FPV-KQP4R-4M6H6-7Q8TK-HYMDX
serverdatacenteracor=NY48Y-K9DDM-VT896-8VW3H-6X2JT
serverazurenanoCore=9JQNQ-V8HQ6-PKB8H-GGHRY-R62H6
serverdatacenter=NPTRB-CFYFD-DGFPG-DY9GJ-CPR8F
serverdatacenterevalCore=4WX3D-NPGJF-F4X7B-X9PRX-V24CB
corecountryspecific=N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD
serverstandardacor=VFFNY-J46DH-MDD2F-RCFMY-RC4CF
serverstandardcorCore=8GTN9-WP4GG-33HFG-7J66H-4C4CT
enterprisen=WGGHN-J84D6-QYCPR-T7PJ7-X766F
enterprisesneval=VXDNG-W2YFG-H224H-CGTKM-CWHWW
iotuap=3PNGX-M88FX-8K4B3-2G86G-C9YHY
professionalsinglelanguage=G3KNM-CHG6T-R36X3-9QDG6-8M8K9
serverstandardnanoCore=69NHX-WQQ7G-QVBPG-4HPQP-8XDB7
serverdatacentercor=DYNQ8-H7BQB-YCF8K-PM77M-PR66D
serverstandardCore=HM3NG-HXCBR-B3BCG-X9MVG-GMWVQ
gvlkcoresinglelanguage=7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
gvlkcore=TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
gvlkserverdatacenteracorCore=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkprofessionalworkstationn=9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
gvlkserverazurecor=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkserverrdshCore=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkenterprisesn=92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
gvlkserverstandardacorCore=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
gvlkprofessionaleducation=6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
gvlkcoren=3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
gvlkprofessional=W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
gvlkprofessionaln=MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
gvlkserverdatacenteracor=6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
gvlkeducationn=2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
gvlkeducation=NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
gvlkenterprise=NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
gvlkprofessionaleducationn=YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
gvlkprofessionalworkstation=NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
gvlkserverdatacenter=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
gvlkenterprises=M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
gvlkserverstandardacor=N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
gvlkcorecountryspecific=PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
gvlkenterprisegn=44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV
gvlkenterprisen=DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
gvlkserverazurecorCore=FDNH6-VW9RW-BXPJ7-4XTYG-239TB
gvlkenterpriseg=YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
gvlkserverrdsh=CPWHC-NT2C7-VYW78-DHDB2-PG3GK
gvlkserverstandardCore=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
gvlkserverstandard=N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
gvlkserverdatacenterCore=WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG

[BuildInfo]
staged=CORE
Have fun!
 
Sửa lần cuối:

Administrator

Administrator
Backup một phần , các phần sau đều bị report
 

dungltcd

Lạt Ma
Hôm nay có cái khác để chém tiếp >
các bác ko nên post các thứ dính luật bản quyền vào để topic sống mãi .
Topic trước có lỗi của tôi đã up nhiều loại file có thuốc . Và ở topic này tôi sẽ ko làm như vậy nữa :D

202012ad1247-64db-47c0-b0bf-e9b40fea6ee5.jpg
ngoài ra theo em là nên tránh post link mấy bản VLSC kiểu như SW_DVD5_WIN_ENT_LTSC_2019_......
Mấy cái này cũng bị DMCA nó soi ác.
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
ngoài ra theo em là nên tránh post link mấy bản VLSC kiểu như SW_DVD5_WIN_ENT_LTSC_2019_......
Mấy cái này cũng bị DCMA nó soi ác.
Cái này thì post link evaluation , bản này là bản ngon nhất nhưng ko dính bàn quyền / Kích hoạt nó xong thì là loại win chuẩn nhất
 

dungltcd

Lạt Ma
Cái này thì post link evaluation , bản này là bản ngon nhất nhưng ko dính bàn quyền / Kích hoạt nó xong thì là loại win chuẩn nhất
EVAL không kích được đâu bác, kích bằng nạp sku xong được mấy hôm nó lại báo Eval . Vì cơ bản là do mỗi edition nó có một Productpolicy khác nhau mà ploductpolicy thì được OS Kernel protection nó bảo vệ không cho sửa, mà kể cả có sửa được thì thằng sppsvc nó sẽ sửa lại như mặc định của bản đó.
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
EVAL không kích được đâu bác, kích bằng nạp sku xong được mấy hôm nó lại báo Eval . Vì cơ bản là do mỗi edition nó có một Productpolicy khác nhau mà ploductpolicy thì được OS Kernel protection nó bảo vệ không cho sửa, mà kể cả có sửa được thì thằng sppsvc nó sẽ sửa lại như mặc định của bản đó.
À ra là thế , nào giờ chỉ kích hoạt giúp mà chưa dùng lần nào nên chưa biết
 

dungltcd

Lạt Ma
À ra là thế , nào giờ chỉ kích hoạt giúp mà chưa dùng lần nào nên chưa biết
trước em hay dùng Tool này để sửa productpolicy cho phép Windows 32 bít nhận được hơn 4GB RAM, hoặc enable một số tính năng trong bản Win10 HOME như bản Pro trong Setup Mode nhưng kể từ Ver 1709 thì không làm được nữa, muốn làm được thì phải Disable cái Sppsvc nhưng tắt cái này thì lại gây ra vô số vấn đề như Win mất kích hoạt, rồi ko nạp key được...Windowsa update bị lỗi..

202010d4dbe5-f68c-4a28-a21b-15ce87a8fcc3.png
 

anno2070

Gà con
Cách bật Start Menu mới Build 20161 trong trường hợp up lên không thấy {burn_joss_stick}

Tải ViVetool (tương tự mach2): GitHub
(em dẫn link, nếu có dính DCMA thì kêu em gỡ ạ, link github không biết có sao không)

Chạy lệnh: vivetool addconfig 23615618 2

Khởi động lại sẽ thấy Start Menu mới.

Nguồn: Twitter

P/s: Bác nào dùng mach2 cũng có thể kích hoạt y chang: mach2 enable 23615618 2

Annotation-2020-07-02-102057.jpg
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
EVAL không kích được đâu bác, kích bằng nạp sku xong được mấy hôm nó lại báo Eval . Vì cơ bản là do mỗi edition nó có một Productpolicy khác nhau mà ploductpolicy thì được OS Kernel protection nó bảo vệ không cho sửa, mà kể cả có sửa được thì thằng sppsvc nó sẽ sửa lại như mặc định của bản đó.
Vụ này mình cũng mới biết. Trước cũng có kích hộ vài người lỡ cài sang Enterprise mà không thấy phản hồi có bị mất kích hoạt lại không.

Dự là Post từng build Insider, mỗi build lại ra 1 topic > nhưng mà thấy các bác tham gia đông đủ quá vậy chắc phải sửa tiêu đề lại he.
Ý kiến các bác thế nào.
Mình cũng không nghĩ ra Topic cũ bị nó report về phần nào nữa, chuyên mục Insider là PR cho MS, thỉnh thoảng có vài ISO RTM với các Cài đặt, trao đổi....

Hoặc nhờ bác @sec0 lập Topic mới đi, rảnh là em vô chém với bác liền.
Thanks!
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
View hidden content is available for registered users!

Cái này nhẹ > Chuyển qua Fshare cho bạn nào cần dễ tải hơn.
Bác nào biết Hướng dẫn cách chia sẻ link như nào cho đúng "luật"

Cách dùng Tool như bạn @anno2070 post ở #11

Thanks!
Bác cứ cho link vào thẻ code thì bot nó ko nhận biết , tốt hơn nữa thì code nằm trong hide hoặc code hide theo số bài viết thì OK , chỉ có thành viên mới thấy link bot ko thể nhận dạng
Đã làm như trên rồi mà vẫn bị report thì rum có kẻ địch nằm vùng {rofl}
 
Sửa lần cuối:

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng
Bác cứ cho link vào thẻ code thì bot nó ko nhận biết , tốt hơn nữa thì code nằm trong hide hoặc code hide theo số bài viết thì OK , chỉ có thành viên mới thấy link bot ko thể nhận dạng
Đã làm như trên rồi mà vẫn bị report thì rum có kẻ địch nằm vùng {rofl}
BÁC XEM EM MẦN LẠI #1 vậy được chưa ạ!
 

dinhchungcm

Rìu Chiến Vàng

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
BÁC XEM EM MẦN LẠI #1 vậy được chưa ạ!
Mần kiểu đó thì bot nó ngu thôi bác , vì chỉ có nick name đã login vào rum thì mới thấy được cái code , muốn mở code thì phải copy rồi paste mới hiện link , do đó khi mà bị report tức là ko phải bot nữa :D
 

huuhanh

Búa Đá
Cách lên thế nào vậy bạn? mình tải về mà chưa sử dụng được, hướng dẫn anh em với, thanks hehe :D


Hướng dẫn làm ở link mình gửi
 


Bài Viết Mới

Top