Website lưu giữ hơn 2.000 chân dung mẹ Việt Nam anh hùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Website lưu giữ hơn 2.000 chân dung mẹ Việt Nam anh hùng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Lần đầu tiên 2.019 bức tranh bà mẹ cùng thông tin của họ được lưu trữ trên website nhằm bảo tồn, ghi nhớ công lao những phụ nữ kiên cường.

Continue reading...
 


Top