VKIST tìm 3 vị trí Phó Viện trưởng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

VKIST tìm 3 vị trí Phó Viện trưởng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ứng viên vào vị trí Phó viện trưởng yêu cầu có thành tích khoa học, công nghệ nổi bật, kinh nghiệm trong xây dựng mạng lưới nghiên cứu trong và ngoài nước.

Continue reading...
 


Top