Nhờ tư vấn - Visual Studio 2019 làm sao lưu tập tin ngay khi gõ chữ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhờ tư vấn Visual Studio 2019 làm sao lưu tập tin ngay khi gõ chữ

tiengdonhoarira

Búa Gỗ
Mình dùng visual studio 2019 và muốn nó giống IDE của jetbrain, khi mình viết thì thay đổi được lưu ngay lập tức.

Có 2 extension cho visual studio 2019 mà mình dùng
AutoSave https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=HRai.AutoSaveFile
NoMorePanicSave https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=PhilippDolder.NoMorePanicSave2017

Hai cái này đều lưu tập tin khi mình chuyển đổi cửa sổ (on lost focus) từ VS 2019 sang chương trình khác (ví dụ firefox).

Nhưng khi mình gõ và ở lại chương trình VS 2019 thì thay đổi không được lưu lại ngay.

Ở Visual Studio Code thì có cái tùy chỉnh là cho vô setting:
{
"files.autoSave": "afterDelay",
"files.autoSaveDelay": 1
}

thì nó sẽ tự động lưu tệp tin sau 1ms (ngay lập tức).

Ở Visual Studio 2019 mình không thể tìm được tùy chỉnh hay extension nào mà nó lưu thay đổi vào tập tin ngay lập tức khi đang viết code.

Cái recover sau 1 phút (default của nó là 5 phút) thì càng không phải.

Ai biết chỉ dùm {adore}{adore}{adore}
 

tiengdonhoarira

Búa Gỗ
Cái extension này đang có rồi, nhưng nó không autosave theo miêu tả bên dưới, lắp nó mà không thấy có tác dụng của autosave ở đâu và cũng không biết tùy chỉnh chỗ nào. Sau đó dùng đến 2 cái extension bên trên để autosave.

Auto save

Inspired by the suggestion Option to Auto Save the editor pages.

Automatic saving of documents happen when the document loses focus. That could happen when you open a different document or click around in another tool window such as Solution Explorer. It will also save any changes to its containing project.

Projects are also automatically saved when files are added, removed or renamed.
 


Top