Viettel IDC nhận hai giải thưởng quốc tế về trung tâm dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Viettel IDC nhận hai giải thưởng quốc tế về trung tâm dữ liệu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Viettel IDC nhận hai giải thưởng về trung tâm dữ liệu của Tổ chức nghiên cứu và phân tích thị trường Frost & Sullivan và tạp chí CN-VT CIO Outlook.

Continue reading...
 


Top