Ứng phó với các nguy cơ rủi ro cần vai trò của các kỹ sư ASEAN | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ứng phó với các nguy cơ rủi ro cần vai trò của các kỹ sư ASEAN

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhìn từ dịch bệnh, thiên tai, hơn lúc nào hết ASEAN cần nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng về chuyên môn, hạ tầng kỹ thuật.

Continue reading...
 
Top