Ứng dụng vận động bầu cử - công cụ thu thập dữ liệu của Trump và Biden | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ứng dụng vận động bầu cử - công cụ thu thập dữ liệu của Trump và Biden

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Ứng dụng kêu gọi bỏ phiếu của Donald Trump và Joe Biden đều yêu cầu được cấp quyền truy cập nhiều thông tin nhạy cảm, như danh bạ của người dùng.

Continue reading...
 


Top