Từ dự đoán tỷ đô lúc khai trương đến cuộc tái sinh 4.0 của Viettel Telecom | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Từ dự đoán tỷ đô lúc khai trương đến cuộc tái sinh 4.0 của Viettel Telecom

VNZ-ROAD

NEXTVNZ

Không phải doanh nghiệp viễn thông nào cũng chuyển đổi tốt trong môi trường số nếu không nhìn thấy nhu cầu mới của khách hàng. Viettel Telecom đang làm được điều đó với cuộc “tái sinh” mang tên “công ty cung cấp dịch vụ số trên nền tảng viễn thông”.Ngọc Minh

Continue reading...
 
Top