TSMC úp mở về giấy phép cung cấp chip cho Huawei | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

TSMC úp mở về giấy phép cung cấp chip cho HuaweiTop