Thảo luận - Tổng hợp key Windows và Office | Page 682 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Tổng hợp key Windows và Office

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Win 8 RTM CoreSingleLanguage OEM_DM Online Key (WebAct) 15/09/2021

Win 8.1 RTM Professional Retail Online Key (WebAct) 15/09/2021

Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail by Phone (WebAct) 15/09/2021

Office 2016_HomeStudentR_Retail by Phone (WebAct) 15/09/2021

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 15/09/2021

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 15/09/2021
 
Sửa lần cuối:

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Windows 7 Professional OEM:COA by Phone (WebAct) 15/09/2021

Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK by Phone (Call MS Support) 16/09/2021

Office 2010_VisioPro_Retail2 by Phone (WebAct) 15/09/2021

Office 2013_ProjectProR_Retail by Phone (WebAct) 15/09/2021
 
Sửa lần cuối:

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online 20:31:58 15/09/2021 (GMT+7)

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online 20:31:56 15/09/2021 (GMT+7)

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online 20:39:30 15/09/2021 (GMT+7)

Win 10 RTM EducationN Retail Online 20:55:51 15/09/2021 (GMT+7)

Win 10 RTM Education Retail Online 20:55:52 15/09/2021 (GMT+7)

Office16_AccessR_Retail Online 21:22:23 15/09/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail Online 21:22:21 15/09/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Online 21:30:06 15/09/2021 (GMT+7)
 

xiechenxin

Rìu Bạc
Windows Server 2012 ServerDatacenter Retail Time: 20:31:17 15/09/2021 (GMT+7)

Windows Server Essentials 2012 R2 RTM ServerSolution Retail Time: 23:35:49 15/09/2021 (GMT+7)

Windows Server 12 R2 RTM ServerDatacenter Retail Time: 23:40:34 15/09/2021 (GMT+7)
 
Sửa lần cuối:

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Office 2013_VisioProR_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office 2013_ProjectProR_Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Office 2016_VisioProR_Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Office 2016_ProjectProR_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Win 10 RTM ProfessionalN Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Win 10 RTM Education Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Win 10 RTM EducationN Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2016 RTM ServerStandard Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:

phamvantruc

Rìu Chiến Vàng
Windows 7 Professional OEM:COA phone
Time: 00:41:11 16/09/2021 (GMT+7)


Windows Server Essentials 2016 RTM ServerSolution Retail phone
Time: 00:55:46 16/09/2021 (GMT+7)


Office16_AccessR_Retail phone
Time: 01:01:33 16/09/2021 (GMT+7)


Windows(R) 7, HomePremium edition Retail
Online key
Time: 9/16/2021 2:04:42 AM (GMT+7)

 
Sửa lần cuối:

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Windows 7 Professional OEM:COA by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows 7 SP1 Professional Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Win 8 RTM Professional Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Win 8.1 RTM Professional Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Win 10 RTM Professional Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Embedded Industry 8.1 RTM EmbeddedIndustry Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 12 R2 RTM ServerStandard Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2021 RTM ServerStandard Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Windows Server 2021 RTM ServerDatacenter;AzureStackHCIAddOn2021 Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:

philongphongvan

Vạn Lý Truy Phong Vạn Lý Sầu...!
Thành viên BQT
Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online 11:30:10 16/09/2021 (GMT+7)

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online 11:30:12 16/09/2021 (GMT+7)

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online 12:03:15 16/09/2021 (GMT+7)

Windows 7 Ultimate Retail Get Web 12:09:06 16/09/2021 (GMT+7)

Windows 7 Home Premium OEM:COA Get Web 12:50:46 16/09/2021 (GMT+7)

Office16_AccessR_Retail Online 12:55:08 16/09/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Online 12:55:06 16/09/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_RetailOnline 12:55:04 16/09/2021 (GMT+7)

Visual Studio 2019 RTM Enterprise Retail Online ( Phone )
 

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Windows 7 Professional OEM:COA by Phone (WebAct) 16/09/2021

Win 10 RTM Professional Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Volume:MAK Online Key 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:

Lieu281

Rìu Vàng
Win 8.1 RTM Professional Retail Phone 9/16/2021

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Phone 9/16/2021

Office16_ProPlusR_Retail Phone 9/16/2021

Office15_HomeStudentR_OEM_Perp Phone 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Windows 7 Professional OEM:COA by Phone (WebAct) 16/09/2021

Win 8.1 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK Online Key 16/09/2021

Office 2016_VisioProR_Retail Online Key (WebAct) 16/09/2021

Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:

wolk1535

Rìu Chiến Bạc Chấm
Office 2010_VisioPro_Retail2 by Phone (WebAct) 17/09/2021

Office 2013_ProjectProR_Retail Online Key (WebAct) 17/09/2021

Office 2016_ProPlusMSDNR_Retail by Phone (WebAct) 17/09/2021

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 17/09/2021

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail by Phone (WebAct) 17/09/2021

Win 10 RTM Enterprise Volume:MAK by Phone (Call MS Support) 16/09/2021
 
Sửa lần cuối:
Top