Tình huống giao thông - Tổng hợp clip tiệm sửa xe bất ổn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tình huống giao thông Tổng hợp clip tiệm sửa xe bất ổn

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Đây là các tình huống xảy ra liên tục ở một tiệm sửa xe phải nói là bất ổn và nổi tiếng nhất Việt Nam. Từ lành đến què rồi giờ cà hẩy cà hẩy mà vẫn chưa thấy ngày hết bất ổn :)
 
Top