Tính năng dịch bằng một click chuột, bạn đã trải nghiệm chưa? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tính năng dịch bằng một click chuột, bạn đã trải nghiệm chưa?

BigSeller hỗ trợ sao chép từ 1688, pinduoduo, taobao, Tmall, bạn có thể sao chép từng một và sao chép hàng loạt, trong danh sách sản phẩm sao chép bạn có thể chỉnh sửa và dịch tiếng Trung sang tiếng Anh/ tiếng Việt/ tiếng Thái/ tiếng In-đô-nê-xi-a bằng một click chuột.BigSeller đang chờ bạn dùng thử!
 


Top