Tìm lý do muỗi thích hút máu người | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tìm lý do muỗi thích hút máu người

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu tìm ra những hợp chất trong máu người thu hút muỗi, mở đường cho sự ra đời của hóa chất có thể ngăn muỗi đốt.

Continue reading...
 


Top