Tiến sĩ Việt ra nước ngoài phát triển công nghệ trồng nho sạch | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tiến sĩ Việt ra nước ngoài phát triển công nghệ trồng nho sạch

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Dứt bỏ thành quả 10 năm nghiên cứu công nghệ màng lọc, TS Hải Anh chuyển đến vùng đất mới ở Australia trồng nho sạch để làm rượu vang.

Continue reading...
 


Top