ThunderSoft Blu-ray Ripper 2.21.28 Lifetime | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

ThunderSoft Blu-ray Ripper 2.21.28 Lifetime

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
ThunderSoft Blu-ray Ripper là chương trình trích xuất đĩa Blu-ray đơn giản và mạnh mẽ, hỗ trợ trích xuất và chuyển đổi sang định dạng MKV và MP4 mà không làm giảm chất lượng. Nhờ công nghệ mới nhất, nó có thể sao chép mọi đĩa Blu-ray/DVD, xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả. Các MKV, MP4 được tạo ra vẫn giữ nguyên 100% chất lượng ban đầu sau khi chuyển đổi.

Liên kết tải xuống:
Registration Key:
Chương trình chỉ diễn ra trong 24h.
 


Top