Thức xuyên đêm làm web cứu hộ miền Trung | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thức xuyên đêm làm web cứu hộ miền Trung

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Kỹ sư Việt từ khắp nơi trên thế giới cùng chạy đua với thời gian để xây dựng hệ thống cứu trợ trực tuyến cho miền Trung trong bão lũ.

Continue reading...
 


Top