[Thông báo] mở box "Thị trường tài chính" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Thông báo] mở box "Thị trường tài chính"

Cloud

Administrator
Dear anh chị em,

Nhận thấy nhu cầu về tìm kiếm đến lĩnh vực thị trường tài chính với nhiều lĩnh vực khác nhau đang là xu hướng tìm kiếm mới. BQT mở thêm box này để anh em VN-Zoom có thêm thông tin về thị trường này.https://vn-z.vn/forums/thi-truong-tai-chinh.97/

Cảm ơn anh chị em đã đọc thông báo này.
Ngoài ra box cũng đang tuyển các ứng viên có kinh nghiệm tham gia quản lý box.

Thay mặt BQT,
 


Top