Thị trấn cảnh báo người dân không cho nai sừng tấm liếm xe | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thị trấn cảnh báo người dân không cho nai sừng tấm liếm xe

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Việc cho phép nai sừng tấm liếm muối trên xe sẽ khiến chúng quen với xe cộ và thường xuyên tới gần, gây nguy hiểm cho cả nai và người.

Continue reading...
 
Top