'Thành phố iPhone' ô nhiễm vì sản xuất iPhone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

'Thành phố iPhone' ô nhiễm vì sản xuất iPhone 12

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trịnh Châu, Thâm Quyến, Thành Đô là nơi có chất lượng không khí gần đây suy giảm, nguyên nhân có thể do các nhà máy đẩy mạnh sản xuất iPhone 12.

Continue reading...
 


Top