Thái Nguyên muốn thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thái Nguyên muốn thúc đẩy ứng dụng công nghệ chuyển đổi số

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải cho biết, các ứng dụng tiến bộ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đặc biệt trong chuyển đổi số.

Continue reading...
 
Top