Tàu NASA để mất một phần mẫu vật tiểu hành tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tàu NASA để mất một phần mẫu vật tiểu hành tinh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tàu OSIRIS-Rex gom nhiều bụi và đất đá từ bề mặt tiểu hành tinh Bennu tới mức thiết bị lấy mẫu không thể đóng chặt, khiến một phần vật chất bay vào không gian.

Continue reading...
 


Top