Tại sao cành hoa dễ sống khi giâm vào củ khoai? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tại sao cành hoa dễ sống khi giâm vào củ khoai?Top