SpaceX hoàn thành mạng lưới Starlink giai đoạn đầu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

SpaceX hoàn thành mạng lưới Starlink giai đoạn đầu

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Với hai vụ phóng trong vòng 7 ngày, số vệ tinh Internet hoạt động trên quỹ đạo của SpaceX đã vượt mốc 1.440 chiếc, hoàn thành mục tiêu ban đầu.

Continue reading...
 
Top