Sinh vật có cơ thể như thủy tinh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Sinh vật có cơ thể như thủy tinh

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bọt biển Hexactinellid sống dưới biển sâu có cấu trúc cơ thể cấu thành từ silica, hợp chất được sử dụng để sản xuất thủy tinh.

Continue reading...
 


Top