PM Hệ thống - Share script activate ccleaner | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Hệ thống Share script activate ccleaner

pr0vjp

Búa Gỗ Đôi
Bài này thì mình có post bên voz rồi nhưng sợ có nhiều người còn chưa biết cách làm này nên qua bên đây share lại cho mọi người {big_smile}{big_smile}

Hướng dẫn
 • Đầu tiên, mọi người mở Notepad lên
 • Tiếp theo, mọi người copy hết đoạn code bên dưới và quăng vào đó
 • Sau đó lưu nó dưới 1 cái tên nào đó nhưng có cái đuôi là [.cmd]. (Ví dụ: activate_ccleaner.cmd ){big_smile}{big_smile}
 • Click chuột phải vào Icon CCleaner ở ngoài màn hình, chọn "Open file location"
 • Để tránh bị lỗi khi active mấy bác ko được phép chạy nó trước nó trước khi active, còn nếu lỡ chạy rồi thì tắt nó bên dưới "hide tray" ở thanh Tackbar
 • Sau đó, quăng em nó vào đó, rồi chạy nó dưới quyền administrator thôi{feel_good}{feel_good}
Mã:
@ECHO OFF
TITLE Script Active CCleaner [create by Pr0vjp]

FOR %%A IN (powershell.exe) DO IF "%%~$path:A" EQU "" ECHO "Powershell" is not installed in this system but it's required. Press any key to exit...& PAUSE 1>NUL& EXIT
NET SESSION 1>NUL 2>NUL || ECHO Requesting administrative privileges...&& (POWERSHELL -command "Start '%~f0' %* -Verb RunAs" 2>NUL& EXIT)

ECHO ====================================================================
ECHO =                                 =
ECHO = ---------- Developer and Author: Pr0vjp ---------- =
ECHO =                                 =
ECHO ====================================================================
ECHO. && ECHO Please wait...

SET "NUL=1>NUL 2>NUL"
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION ENABLEEXTENSIONS
REG QUERY "HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0" | FIND /I "x86" > NUL && SET "OS_Bit=32Bit" || SET "OS_Bit=64Bit"

IF /I "!OS_Bit!" EQU "32Bit" (
SET "progDir=!ProgramFiles!"
SET "CCleanerExe=CCleaner.exe"
) else (
SET "progDir=!ProgramW6432!"
SET "CCleanerExe=CCleaner64.exe"
)

SET "hostsFile=!SystemRoot!\System32\drivers\etc\hosts"
ATTRIB -R -S -H "!hostsFile!" %NUL%
TYPE "!hostsFile!" | FIND /I "127.0.0.1 license.piriform.com" > NUL
  IF /I NOT "!ERRORLEVEL!" EQU "0" (
    ECHO.>>"!hostsFile!"&&ECHO 127.0.0.1 license.piriform.com>>"!hostsFile!"
  )
TYPE "!hostsFile!" | FIND /I "127.0.0.1 license-api.ccleaner.com" > NUL
  IF /I NOT "!ERRORLEVEL!" EQU "0" (
    ECHO.>>"!hostsFile!"&&ECHO 127.0.0.1 license-api.ccleaner.com>>"!hostsFile!"
  )
IPCONFIG -flushdns %NUL%
ATTRIB +R "!hostsFile!" %NUL%

TASKKILL /F /IM "CCleaner64.exe" /T %NUL%
TASKKILL /F /IM "CCleaner.exe" /T %NUL%
COPY /Y "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat.BAK" %NUL%
ATTRIB -R -S -H "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%
ECHO 88a2e376e1b6f495458e0f53948c85cd5cc53afcc1cc5df59cc54fa0b8a74c9bf96d42c1cc6c3581ca2c2217fd977ca99917e25456b4addc5da0f948a6388b8a75d05466911a5671ef55ab591354fbd1e8324f34b7056933b013f53ad91a248efa44288c6d316ea2>"!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat"
CertUtil -f -v -decodehex "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%
ATTRIB +R "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%


START "" "!progDir!\CCleaner\!CCleanerExe!" /MONITOR %NUL%

START "" "https://voz.vn/t/share-script-activate-ccleaner.549357/#post-17749101" %NUL%

ENDLOCAL
CLS
ECHO ====================================================================
ECHO =                                 =
ECHO = ---------- Developer and Author: Pr0vjp ---------- =
ECHO =                                 =
ECHO ====================================================================
ECHO. && ECHO Patching completed!!! Press any key to exit...& PAUSE > NUL && EXIT

UPDATE

script chặn check bản quyền để không bị từ chối giấy phép{byebye}{byebye}

---> https://vn-z.vn/threads/share-script-activate-ccleaner.47472/post-783271

 
Sửa lần cuối:

maradonaxxx

Búa Gỗ Đôi
Bài này thì mình có post bên voz rồi nhưng sợ có nhiều người còn chưa biết cách làm này nên qua bên đây share lại cho mọi người {big_smile}{big_smile}

Hướng dẫn
 • Đầu tiên, mọi người mở Notepad lên
 • Tiếp theo, mọi người copy hết đoạn code bên dưới và quăng vào đó
 • Sau đó lưu nó dưới 1 cái tên nào đó nhưng có cái đuôi là [.cmd]. (Ví dụ: activate_ccleaner.cmd ){big_smile}{big_smile}
 • Click chuột phải vào Icon CCleaner ở ngoài màn hình, chọn "Open file location"
 • Để tránh bị lỗi khi active mấy bác ko được phép chạy nó trước nó trước khi active, còn nếu lỡ chạy rồi thì tắt nó bên dưới "hide tray" ở thanh Tackbar
 • Sau đó, quăng em nó vào đó, rồi chạy nó dưới quyền administrator thôi{feel_good}{feel_good}
Mã:
@ECHO OFF
TITLE Script Active CCleaner [create by Pr0vjp]

FOR %%A IN (powershell.exe) DO IF "%%~$path:A" EQU "" ECHO "Powershell" is not installed in this system but it's required. Press any key to exit...& PAUSE 1>NUL& EXIT
NET SESSION 1>NUL 2>NUL || ECHO Requesting administrative privileges...&& (POWERSHELL -command "Start '%~f0' %* -Verb RunAs" 2>NUL& EXIT)

ECHO ====================================================================
ECHO =                                 =
ECHO = ---------- Developer and Author: Pr0vjp ---------- =
ECHO =                                 =
ECHO ====================================================================
ECHO. && ECHO Please wait...

SET "NUL=1>NUL 2>NUL"
SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION ENABLEEXTENSIONS
REG QUERY "HKLM\Hardware\Description\System\CentralProcessor\0" | FIND /I "x86" > NUL && SET "OS_Bit=32Bit" || SET "OS_Bit=64Bit"

IF /I "!OS_Bit!" EQU "32Bit" (
SET "progDir=!ProgramFiles!"
SET "CCleanerExe=CCleaner.exe"
) else (
SET "progDir=!ProgramW6432!"
SET "CCleanerExe=CCleaner64.exe"
)

SET "hostsFile=!SystemRoot!\System32\drivers\etc\hosts"
ATTRIB -R -S -H "!hostsFile!" %NUL%
TYPE "!hostsFile!" | FIND /I "127.0.0.1 license.piriform.com" > NUL
  IF /I NOT "!ERRORLEVEL!" EQU "0" (
    ECHO.>>"!hostsFile!"&&ECHO 127.0.0.1 license.piriform.com>>"!hostsFile!"
  )
TYPE "!hostsFile!" | FIND /I "127.0.0.1 license-api.ccleaner.com" > NUL
  IF /I NOT "!ERRORLEVEL!" EQU "0" (
    ECHO.>>"!hostsFile!"&&ECHO 127.0.0.1 license-api.ccleaner.com>>"!hostsFile!"
  )
IPCONFIG -flushdns %NUL%
ATTRIB +R "!hostsFile!" %NUL%

TASKKILL /F /IM "CCleaner64.exe" /T %NUL%
TASKKILL /F /IM "CCleaner.exe" /T %NUL%
COPY /Y "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat.BAK" %NUL%
ATTRIB -R -S -H "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%
ECHO 88a2e376e1b6f495458e0f53948c85cd5cc53afcc1cc5df59cc54fa0b8a74c9bf96d42c1cc6c3581ca2c2217fd977ca99917e25456b4addc5da0f948a6388b8a75d05466911a5671ef55ab591354fbd1e8324f34b7056933b013f53ad91a248efa44288c6d316ea2>"!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat"
CertUtil -f -v -decodehex "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%
ATTRIB +R "!progDir!\CCleaner\CCleaner.dat" %NUL%


START "" "!progDir!\CCleaner\!CCleanerExe!" /MONITOR %NUL%


ENDLOCAL
CLS
ECHO ====================================================================
ECHO =                                 =
ECHO = ---------- Developer and Author: Pr0vjp ---------- =
ECHO =                                 =
ECHO ====================================================================
ECHO. && ECHO Patching completed!!! Press any key to exit...& PAUSE > NUL && EXIT
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn bạn đã đóng góp tốt pr0vjp ....... {EMO_023}{EMO_065}{EMO_038}{EMO_047}{EMO_047}{EMO_047}{EMO_047}{EMO_047}{EMO_038}{EMO_120}
 

pr0vjp

Búa Gỗ Đôi
UPDATE
cái script đó có lẽ chỉ mới đăng kí key bản quyền thôi chứ chưa chặn check bản quyền nên nếu bị từ chối giấy phép thì mọi người chạy thêm cái này nữa để chặn check bản quyền nha {big_smile}{big_smile}

Mã:
@ECHO OFF
::2021-19-05
set /a _Debug=0

::================================================================================================
:: Run Script as Administrator

set _Args=%*
if "%~1" NEQ "" (
 set _Args=%_Args:"=%
)
fltmc 1>nul 2>nul || (
 cd /d "%~dp0"
 cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~dp0"" && ""%~dpnx0"" ""%_Args%""", "", "runas", 1 > "%temp%\GetAdmin.vbs"
 "%temp%\GetAdmin.vbs"
 del /f /q "%temp%\GetAdmin.vbs" 1>nul 2>nul
 exit
)

::================================================================================================

@SHIFT /0

CLS

TITLE Script active CCleaner [created by Pr0vjp]

color d

ECHO ====================================================================
ECHO:                                             
ECHO:   ---------- DEVELOPER AND AUTHOR: Pr0vjp ----------           
ECHO:                                              
ECHO ====================================================================                     
ECHO  adding all link below to host file with string is 127.0.0.1        
ECHO -www.license.piriform.com                            -license.piriform.com
ECHO -speccy.piriform.com                              -defraggler.piriform.com
ECHO -www.speccy.piriform.com                            -www.defraggler.piriform.com
ECHO -recuva.piriform.com                              -ccleaner.piriform.com
ECHO -www.recuva.piriform.com                            -www.ccleaner.piriform.com
ECHO -license-api.ccleaner.com                                
ECHO:====================================================================

timeout -1

takeown /f "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /a

icacls "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /grant administrators:F

attrib -h -r -s "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts"

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "# Piriform Blocker Key Verificator" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^# Piriform Blocker Key Verificator>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "license-api.ccleaner.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          license-api.ccleaner.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

attrib +h +r +s "%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts"

ECHO.
ECHO - Piriform Blocker Key Verificator...
ECHO.
ECHO - DONE
ECHO.
ECHO - Press Any Key To Exit ...
timeout -1

@EXIT
 

xitrum123x

Búa Gỗ
UPDATE
cái script đó có lẽ chỉ mới đăng kí key bản quyền thôi chứ chưa chặn check bản quyền nên nếu bị từ chối giấy phép thì mọi người chạy thêm cái này nữa để chặn check bản quyền nha {big_smile}{big_smile}

Mã:
@ECHO OFF
::2021-19-05
set /a _Debug=0

::================================================================================================
:: Run Script as Administrator

set _Args=%*
if "%~1" NEQ "" (
 set _Args=%_Args:"=%
)
fltmc 1>nul 2>nul || (
 cd /d "%~dp0"
 cmd /u /c echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) : UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/k cd ""%~dp0"" && ""%~dpnx0"" ""%_Args%""", "", "runas", 1 > "%temp%\GetAdmin.vbs"
 "%temp%\GetAdmin.vbs"
 del /f /q "%temp%\GetAdmin.vbs" 1>nul 2>nul
 exit
)

::================================================================================================

@SHIFT /0

CLS

TITLE Script active CCleaner [created by Pr0vjp]

color d

ECHO ====================================================================
ECHO:                                             
ECHO:   ---------- DEVELOPER AND AUTHOR: Pr0vjp ----------           
ECHO:                                              
ECHO ====================================================================                     
ECHO  adding all link below to host file with string is 127.0.0.1        
ECHO -www.license.piriform.com                            -license.piriform.com
ECHO -speccy.piriform.com                              -defraggler.piriform.com
ECHO -www.speccy.piriform.com                            -www.defraggler.piriform.com
ECHO -recuva.piriform.com                              -ccleaner.piriform.com
ECHO -www.recuva.piriform.com                            -www.ccleaner.piriform.com
ECHO -license-api.ccleaner.com                                
ECHO:====================================================================

timeout -1

takeown /f "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /a

icacls "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts" /grant administrators:F

attrib -h -r -s "%SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts"

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "# Piriform Blocker Key Verificator" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^# Piriform Blocker Key Verificator>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.license.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.license.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.speccy.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.speccy.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.recuva.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.recuva.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.defraggler.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.defraggler.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "www.ccleaner.piriform.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          www.ccleaner.piriform.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

SET NEWLINE=^& echo.

FIND /C /I "license-api.ccleaner.com" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO ^127.0.0.1          license-api.ccleaner.com>>%WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts

attrib +h +r +s "%SystemRoot%\system32\drivers\etc\hosts"

ECHO.
ECHO - Piriform Blocker Key Verificator...
ECHO.
ECHO - DONE
ECHO.
ECHO - Press Any Key To Exit ...
timeout -1

@EXIT
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
cảm ơn bạn nhiều!
 

pr0vjp

Búa Gỗ Đôi
mình làm theo mà không được Bro ơi, không [email protected] được.
được mà, fen đọc thử kĩ hướng dẫn lại đi nhé {go}

Đầu tiên mở notepad lên và coppy cái script 1 past vào đó, lưu dưới 1 cái tên có đuôi là [.bat]
Tiếp theo, click chuột phải cái icon ccleaner ở màn hình rồi chọn "Open file location" (đương nhiên là trước đó hãy tắt cái ccleaner chạy ngầm ở góc dưới bên phải của taskbar đi đã nếu ko thấy thì nhấn vài nút mũi tên chỉ lên là thấy)
Sau đó, quăng cái file [.bat] vừa rồi vào đó, chạy cái file đó dưới quyền administrator để đăng kí bản quyền

Tiếp đó, mở 1 cái notepad khác lên coppy cái script 2 past vào đó rồi lưu dưới 1 cái tên có đuôi là [.bat]
nếu đã ở sẵn cửa sổ "file location" rồi thì vứt cái file [.bat] của cái script 2 vào đó rồi cũng chạy nó dưới quyền administrator để chặn check bản quyền {confuse}
mình đã hướng dẫn rất chi là tiết rồi đấy fen ạ{baffle}
 
Sửa lần cuối:

Oct 23rd

Búa Gỗ
Cảm ơn bác đã chia se
được mà, fen đọc thử kĩ hướng dẫn lại đi nhé {go}

Đầu tiên mở notepad lên và coppy cái script 1 past vào đó, lưu dưới 1 cái tên có đuôi là [.bat]
Tiếp theo, click chuột phải cái icon ccleaner ở màn hình rồi chọn "Open file location" (đương nhiên là trước đó hãy tắt cái ccleaner chạy ngầm ở góc dưới bên phải của taskbar đi đã nếu ko thấy thì nhấn vài nút mũi tên chỉ lên là thấy)
Sau đó, quăng cái file [.bat] vừa rồi vào đó, chạy cái file đó dưới quyền administrator để đăng kí bản quyền

Tiếp đó, mở 1 cái notepad khác lên coppy cái script 2 past vào đó rồi lưu dưới 1 cái tên có đuôi là [.bat]
nếu đã ở sẵn cửa sổ "file location" rồi thì vứt cái file [.bat] của cái script 2 vào đó rồi cũng chạy nó dưới quyền administrator để chặn check bản quyền {confuse}
mình đã hướng dẫn rất chi là tiết rồi đấy fen ạ{baffle}
Cảm ơn bác đã chia sẻ, e có câu hỏi là sau khi chặn kiểm tra bản quyền thì có update được không bác nhỉ?
 

pr0vjp

Búa Gỗ Đôi
Cảm ơn bác đã chia se

Cảm ơn bác đã chia sẻ, e có câu hỏi là sau khi chặn kiểm tra bản quyền thì có update được không bác nhỉ?
thường thì đã chặn check bản quyền rồi thì cũng chặn check update luôn rồi nên khả năng cao là phải update bằng cơm thôi nhưng mk nghĩ là ccleaner thì update hay ko update thì cx như nhau cả, chỉ là nó thêm tính năng mới nào đó mà thôi {haha}
 
Top