Game Miễn Phí - Server Lineage 2 High Five giải trí | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Game Miễn Phí Server Lineage 2 High Five giải trí

khangbmt

Gà con
Tạo cái server phiên bản H5 ổn áp cho anh em hứng phú vào nghịch chơi cho zui, Việt hoá một số thứ chơi cho thoải mái. Vào tận hưởng chứ ko cày cuốc gì đâu nha.

Client :

System :

 

kimlong44

Gà con
Giờ muốn đăng nhập game thì đăng kí acc bằng niềm tin hả bạn? quăng cái soucre lên thôi thì có ý nghĩa j?
 


Top