Hỏi/ Thắc mắc - Rhel 6.4 quá nhiều Kernel Process - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Rhel 6.4 quá nhiều Kernel Process

binhshaker

Gà con
Dear All, help me!

Mình có máy chủ RHEL 6.4 (kernel 2.6.32-358.el6.64), chủ yếu chạy java và weblogic , không hiểu sao lại có quá nhiều tiến trình của Kernel(như thống kê bên dưới), có 1 số cái có chiếm khá nhiều dung lượng Memory và CPU, Mong các thánh nhân chỉ giáo, QUA đã search gg mà ko ra phương án giải quyết. thanksProcess Namewc -lProcess Namewc -l
rpciod/x64ext4-dio-unwrit257
xfsalloc/x64scsi_tgtd/x64
xfsconvertd/x64kthrotld/x64
xfsdatad/x64crypto/x64
xfslogd/x64aio/x64
odm_tsk_daemon58md_misc/x64
ib_cm/x64md/x64
infiniband/x64ata/x64
target_completi65kblockd/x64
bnx2fc_thread/x64kintegrityd/x64
fcoethread/x64events/x64
fcoe_work/x64watchdog/x64
vxiod65ksoftirqd/x64
dmp_daemon11migration/x129
 
Top