Ra mắt không gian sáng tạo và chuyển đổi số | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ra mắt không gian sáng tạo và chuyển đổi số

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Người dân sẽ tham quan miễn phí các sản phẩm công nghệ số, chính quyền số, đô thị thông minh để cảm nhận những dịch vụ công được hưởng thụ trong tương lai.

Continue reading...
 


Top