PTI hỗ trợ thiết bị công nghệ cho nhiều trường học | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PTI hỗ trợ thiết bị công nghệ cho nhiều trường học

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
PTI cùng các đối tác đầu tư phòng máy tính, trao tặng thiết bị giảng dạy cho nhiều trường học giúp học sinh tiếp cận kiế.n thức hiệu quả

Continue reading...
 
Top