PlayStation 5 bán nửa ngày bằng PlayStation 4 bán 12 tuần | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PlayStation 5 bán nửa ngày bằng PlayStation 4 bán 12 tuần

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đơn đặt hàng trước của PlayStation 5 tại Mỹ trong 12 tiếng đầu tiên bằng đúng con số mà PlayStation 4 cần 12 tuần mới đạt được.

Continue reading...
 


Top