Pin Mặt Trời truyền điện từ không gian về Trái Đất | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Pin Mặt Trời truyền điện từ không gian về Trái Đất

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà nghiên cứu Mỹ đang phát triển công nghệ pin Mặt Trời trên quỹ đạo, hứa hẹn cung cấp đủ điện cho cả thành phố.

Continue reading...
 
Top