Phát hiện loài dực long mỏ dài mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện loài dực long mỏ dài mới

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà cổ sinh vật học công bố phát hiện một loài thằn lằn có cánh tiền sử chỉ nhỏ bằng chim Kiwi với chiếc mỏ dài bất thường.

Continue reading...
 


Top