Phát hiện 'hạt ma' đến từ lõi Mặt Trời | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Phát hiện 'hạt ma' đến từ lõi Mặt Trời

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Các nhà khoa học báo cáo lần đầu phát hiện hạt neutrino từ phản ứng nhiệt hạch carbon - nitrogen - oxy (chu trình CNO) ở lõi Mặt Trời.

Continue reading...
 
Top