Hỏi/ Thắc mắc - Phần mềm kiểm tra url còn sống hay không? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Phần mềm kiểm tra url còn sống hay không?

TB Magic

Rìu Bạc Đôi
Không biết bác nào có phần mềm để kiểm tra url còn sống hay không. Em hiện tại đang có hơn 20.000 url cần kiểm tra.
Em đã thử tìm thì thấy có 1 trang web (urlcheckr.com) nhưng bị giới hạn số lượng url 1 lần kiểm tra (250 url 1 lần) nhưng mà hay bị báo lỗi error và cũng không xuất được các url còn sống.
Url của em thuộc về các trang web sau: nitroflare, uploadgig, rapidgator, google drive, mega.

Em cảm ơn.
 

TB Magic

Rìu Bạc Đôi
Sau 1 thời gian tìm kiếm thì em không tìm ra được phần mềm nào nên đành phải tìm code để kiểm tra.
Dưới đây là mã AutoIT em tìm được kiểm tra cũng khá ổn.
Mã:
#include <Array.au3>
#include <File.au3>

Global $aUrls, $PingTimeout = 1000

_FileReadToArray(@ScriptDir & "\urls.txt", $aUrls)

For $i = 1 To UBound($aUrls) - 1
  Switch StringLeft($aUrls[$i], 3)
    Case 'www'
      $aUrls[$i] = 'http://' & $aUrls[$i]
    Case 'htt'
      ContinueLoop
    Case Else
      $aUrls[$i] = 'http://www.' & $aUrls[$i]
  EndSwitch
Next

For $i = 1 To $aUrls[0]
  If _UrlExists($aUrls[$i]) Then
    ConsoleWrite("Exists: " & $aUrls[$i] & @LF)
    ContinueLoop
  EndIf
  ConsoleWrite("Not Exists Or No Response in " & $PingTimeout / 1000 & " Seconds: " & $aUrls[$i] & @LF)
Next

Func _UrlExists($url)
  If (StringLen(InetRead($url, 1)) > 0) Then Return 1
  If Ping($url, $PingTimeout) Then Return 2
  Return 0
EndFunc
 
Top