Tình huống giao thông - Pha drift đẳng cấp của Cảnh sát nước ngoài | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tình huống giao thông Pha drift đẳng cấp của Cảnh sát nước ngoài

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Có vẻ như đang có bất đồng giữa các cảnh sát nữ và người dân tại một hộp đêm tại nước ngoài. Lúc này các cảnh sát nam được gọi đến hỗ trợ. Họ có màn drift đỗ xe rất đẳng cấp. Nhóm thanh niên gây rối liệu chừng.

 


Top