Ông Huỳnh Thành Đạt muốn thúc đẩy cơ chế trong khoa học công nghệ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ông Huỳnh Thành Đạt muốn thúc đẩy cơ chế trong khoa học công nghệ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chia sẻ trăn trở với cử tri về đăng ký sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu còn khó vì chưa có cơ chế phù hợp.

Continue reading...
 
Top