Ông Huỳnh Thành Đạt được giới thiệu làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Ông Huỳnh Thành Đạt được giới thiệu làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học Công nghệ với ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM.

Continue reading...
 


Top