nuôi dế mèn thái dễ không các bro ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

nuôi dế mèn thái dễ không các bro ?

meebo

Rìu Vàng Đôi
Có hướng dẫn tận răng :)
Có người than dế chậm lớn, lứa hai lứa ba chậm lớn hơn lứa đầu. Cái này thì không biết người nuôi xử lý sao.
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Cào cào giã gạo cho nhanh,
Mẹ may áo đỏ, áo xanh cho cào.
Tôi thích con tôm bay...
Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.
 

ngocpt

Gà con
Mình thấy nếu có đầu ra thì nuôi dế mèn cực có lãi. Nếu bác có sẵn đầu ra, có thể tìm hiểu cách nuôi xem sao,
 


Top