Những hạng mục mới trong Tech Awards 2020 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Những hạng mục mới trong Tech Awards 2020

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chương trình Bình chọn Sản phẩm Công nghệ Xuất sắc - Tech Awards 2020 có thêm một số hạng mục để phản ánh các xu hướng trong năm.

Continue reading...
 
Top