Nhậm Chính Phi: Huawei vượt qua mùa đông thế nào | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nhậm Chính Phi: Huawei vượt qua mùa đông thế nào

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Chuẩn bị mọi mặt, yên bình vượt nguy cơ là tinh thần mà nhà sáng lập Huawei luôn yêu cầu nhân viên hướng tới, vì với Huawei, khó khăn không bao giờ dứt.

Continue reading...
 


Top