Nga phát triển tên lửa tái sử dụng giống Falcon 9 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Nga phát triển tên lửa tái sử dụng giống Falcon 9

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos thông báo kế hoạch phát triển tên lửa Amur với tầng 1 có thể quay trở lại Trái Đất giống thiết kế của SpaceX.

Continue reading...
 


Top