NASA thử nghiệm hệ thống đẩy liên sao | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

NASA thử nghiệm hệ thống đẩy liên sao

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Nhóm nghiên cứu ở Đại học Johns Hopkins đang kiểm tra công nghệ sử dụng nhiệt Mặt Trời để đẩy tàu vũ trụ tới rìa hệ sao và tiến vào không gian liên sao.

Continue reading...
 
Top